HƯỚNG DẪN MAY QUẦN THUN BO LAI TRẺ EM

HƯỚNG DẪN MAY QUẦN THUN BO LAI TRẺ EM

Bước 1: Chuẩn bị BTP.

may-quan-thun-bo-lai-chuan-bi-btp

Bước 2: May miệng túi.

may-quan-thun-bo-lai-may-mieng-tui

Bước 3: Mí miệng túi.

may-quan-thun-bo-lai-mi-mieng-tui

Bước 4: Diễu miệng túi.

may-quan-thun-bo-lai-dieu-mieng-tui

Bước 5: May bao đáy túi.

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

may-quan-thun-bo-lai-may-bao-day-tui

cty-tkkt-toan-tran

Bước 6: Ráp sườn ngoài.

may-quan-thun-bo-lai-rap-suon-ngoai

Bước 7: Ráp sườn trong.

may-quan-thun-bo-lai-rap-suon-trong

Bước 8: Vắt sổ sườn ngoài.

may-quan-thun-bo-lai-vat-so-suon-ngoai

Bước 9: Vắt sổ sườn trong.

may-quan-thun-bo-lai-vat-so-suon-trong

Bước 10: Ráp đáy.

may-quan-thun-bo-lai-rap-day

Bước 11: Vắt sổ đáy.

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

may-quan-thun-bo-lai-vat-so-day

Bước 12: May nối lưng.

may-quan-thun-bo-lai-may-noi-lung

Bước 13: Tra lưng vào thân.

may-quan-thun-bo-lai-tra-lung-vao-than

Bước 14: Luồn thun vào thân.

may-quan-thun-bo-lai-luon-thun-vao-than

Bước 15: May nối thun.

may-quan-thun-bo-lai-may-noi-thun

Bước 16: Vắt sổ lưng.

may-quan-thun-bo-lai-vat-so-lung

Bước 17: May nối bo lai.

may-quan-thun-bo-lai-may noi-bo lai

Bước 18: Tra bo lai vào thân.

may-quan-thun-bo-lai-tra-bo-lai-vao-than

Bước 19: Vắt sổ bo lai.

may-quan-thun-bo-lai-vat-so-bo-lai

Bước 20: Diễu bo lai.

may-quan-thun-bo-lai-dieu-bo-lai

Bước 21: Ủi hoàn thành sản phẩm.

may-quan-thun-bo-lai-ui-sp

thiet-ke-rap-may-mau-tron-goi copy

Call Now Button096.145.3838